Rett til innholdet

Bestilte i dag, sendes i morgen!

Benytt deg av rabatten kun i dag!

  Vilkår og betingelser

  Innholdsfortegnelse:

  Artikkel 1 - Definisjoner

  Artikkel 2 - Selgerens identitet

  Artikkel 3 - Anvendelse

  Artikkel 4 - Tilbudet

  Artikkel 5 - Avtalen

  Artikkel 6 - Angrerett

  Artikkel 7 - Forbrukerens forpliktelser i refleksjonsperioden

  Artikkel 8 - Utøvelse av angreretten av forbrukeren og kostnader forbundet med dette

  Artikkel 9 - Forpliktelser til Lenaoutlet.com ved tilbaketrekking

  Artikkel 10 - Utelukkelse av angrerett

  Artikkel 11 - Prisen

  Artikkel 12 - Samsvar og tilleggsgaranti

  Artikkel 13 - Levering og utførelse

  Artikkel 14 - Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og forlengelse

  Artikkel 15 - Betaling

  Artikkel 16 - Klagebehandling

  Artikkel 17 - Tvister

  Artikkel 18 - Ytterligere eller avvikende bestemmelser  Artikkel 1 - Definisjoner

  I disse forholdene gjelder følgende definisjoner:

  1 Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren erverver produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernavtale og disse varene, det digitale innholdet og/eller tjenestene er levert av Lenaoutlet.com eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom den tredjeparten Lenaoutlet.com;
  2 Refleksjonstid: perioden forbrukeren kan utøve sin angrerett innen;
  3 Forbruker: den fysiske personen som ikke handler for formål knyttet til sin handel, virksomhet, håndverk eller yrkesaktivitet;
  4 Dag: kalenderdag;
  5 Digitalt innhold: data produsert og levert i digital form;
  6 Varighetsavtale: en avtale som strekker seg til regelmessig levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en viss periode;
  7 Holdbar databærer: ethvert verktøy - inkludert e-post - som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er personlig adressert til ham på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon eller bruk i en periode som er skreddersydd for formålet med informasjonen. er ment, og som tillater uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen;
  8 Angrerett: forbrukerens mulighet til å kansellere fjernavtalen innen angrefristen;
  9 Avstandsavtale: en avtale inngått mellom Lenaoutlet.com og forbrukeren i sammenheng med et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der frem til og med avtaleinngåelsen utelukkende eller delvis en eller delvis flere teknikker for fjernkommunikasjon brukes;
  10. Angrerettsskjema: det europeiske skjemaet for angrerett inkludert i vedlegg I til disse betingelsene;
  - NL: den juridiske enheten som nærmere definert i artikkel 2, som tilbyr produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller eksterne tjenester til forbrukere som angitt i disse generelle vilkårene og betingelsene;
  11 Teknologi for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå avtale, uten at forbruker og gründer trenger å møtes i samme rom samtidig;


  Artikkel 2 – Identiteten til Lenaoutlet.com

  Entreprenørnavn: Lenaoutlet.com

  Handelskammer: 8927362

  Artikkel 3 – Anvendelse

  1 Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for alle tilbud fra Lenaoutlet.com og for hver avstandsavtale inngått mellom gründer og forbruker.
  2 Før fjernavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil vi før inngåelse av fjernavtalen angi hvordan de generelle vilkårene og betingelsene kan sees på Lenaoutlet.com og at de vil bli sendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren.
  3 Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, uavhengig av foregående ledd og før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den kan leses av forbrukeren. kan enkelt lagres på en holdbar databærer. Hvis dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, angis hvor de generelle vilkårene kan sees elektronisk og at de vil bli sendt gratis elektronisk eller på annen måte på forespørsel fra forbrukeren.
  4 I tilfelle det i tillegg til disse generelle vilkårene også gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår, gjelder andre og tredje ledd mutatis mutandis og i tilfelle motstridende vilkår kan forbrukeren alltid stole på at gjeldende bestemmelse som er mest fordelaktig for ham.


  Artikkel 4 – Tilbudet

  1 Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er gitt vilkår, vil dette uttrykkelig fremgå av tilbudet.
  2 Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en god vurdering av tilbudet fra forbrukerens side. Hvis Lenaoutlet.com bruker bilder, er de en sann representasjon av produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet binder ikke Lenaoutlet.com.
  3 Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet.


  Artikkel 5 – Avtalen

  1 Avtalen inngås, med forbehold om bestemmelsene i paragraf 4, på tidspunktet for forbrukerens aksept av tilbudet og overholdelse av vilkårene som er satt.
  2 Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil Lenaoutlet.com umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottak av denne aksepten ikke er bekreftet av Lenaoutlet.com, kan forbrukeren si opp avtalen. Etter å ha mottatt denne bekreftelsen er det ikke lenger mulig for forbrukeren å oppløse eller heve avtalen: forbrukeren kan imidlertid benytte angreretten (artikkel 6).
  3 Dersom avtalen inngås elektronisk, vil Lenaoutlet.com iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil Lenaoutlet.com iverksette passende sikkerhetstiltak.
  4 NL kan – innenfor juridiske rammer – forhøre seg om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og forhold som er viktige for en forsvarlig inngåelse av fjernavtalen. Dersom Lenaoutlet.com på bakgrunn av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, er den berettiget til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse eller å knytte spesielle vilkår til utførelsen.
  5 NL vil sende følgende informasjon til forbrukeren senest ved levering av produktet, tjenesten eller digitalt innhold, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:
  - besøksadressen til Lenaoutlet.com-filialen hvor forbrukeren kan henvende seg med klager;
  - betingelsene for og måten forbrukeren kan utøve angreretten på, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;
  - informasjon om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
  - prisen inkludert alle avgifter for produktet, tjenesten eller digitalt innhold; der det er aktuelt, kostnadene ved levering; og betalingsmåten, leveringen eller utførelsen av fjernkontrakten;
  - kravene for å si opp avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet;
  - hvis forbrukeren har angrerett, modell angreskjema.
  6 Ved varighetsforretning gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun for første levering.


  Artikkel 6 – Angrerett

  1 Forbrukeren kan si opp en avtale om kjøp av et produkt i en angrefrist på minst 14 (fjorten) dager uten å oppgi grunn. Lenaoutlet.com kan spørre forbrukeren om årsaken til angreretten, men forplikter ham ikke til å oppgi årsaken(e).
  2 Angrefristen nevnt i nr. 1 begynner dagen etter at forbrukeren, eller en tredjepart utpekt på forhånd av forbrukeren, som ikke er transportøren, har mottatt produktet, eller:
  - Hvis forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, mottok det siste produktet. Lenaoutlet.com kan, forutsatt at den tydelig har informert forbrukeren om dette før bestillingsprosessen, avslå en bestilling av flere produkter med ulik leveringstid.
  - Hvis leveringen av et produkt består av flere forsendelser eller deler: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt den siste forsendelsen eller delen;
  - Ved avtaler om regelmessig levering av produkter i en viss periode: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, mottok det første produktet.


  For tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium:

  1 Forbrukeren kan uten begrunnelse si opp en tjenesteavtale og en avtale om levering av digitalt innhold som ikke er levert på et materiellt medium på minst 14 dager. Lenaoutlet.com kan spørre forbrukeren om årsaken til angreretten, men forplikter ham ikke til å oppgi årsaken(e).
  2 Refleksjonsperioden nevnt i nr. 3 starter dagen etter at avtalen er inngått.


  Utvidet refleksjonstid for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium dersom du ikke informerer deg om angreretten:

  1 Dersom Lenaoutlet.com ikke har gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten eller modellangreskjemaet, vil refleksjonsperioden utløpe tolv måneder etter utløpet av den opprinnelige refleksjonsperioden fastsatt i samsvar med de foregående paragrafene i denne artikkel.
  2 Hvis Lenaoutlet.com har gitt informasjonen nevnt i forrige avsnitt til forbrukeren innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige refleksjonsperioden, vil refleksjonsperioden utløpe 14 dager etter dagen da forbrukeren mottok denne informasjonen.


  Artikkel 7 – Forbrukerens forpliktelser i angrefristen

  1 I refleksjonsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Grunnprinsippet her er at forbrukeren kun kan håndtere og inspisere produktet slik han ville gjort i en butikk.
  2 Forbrukeren er kun ansvarlig for verdiforringelse av produktet som er et resultat av en måte å håndtere produktet på som går utover det som er tillatt i punkt 1.
  3 Forbrukeren er ikke ansvarlig for verdifall på produktet dersom Lenaoutlet.com ikke har gitt ham all lovpålagt informasjon om angreretten før eller ved avtaleinngåelsen.


  Artikkel 8 - Utøvelse av angreretten av forbrukeren og kostnader forbundet med dette

  1 Dersom forbrukeren benytter sin angrerett, skal han melde dette til Lenaoutlet.com innen angrefristen ved hjelp av angrerettsmodellen eller på annen entydig måte.
  2 Så snart som mulig, men innen 14 dager fra dagen etter meldingen nevnt i punkt 1, skal forbrukeren returnere produktet eller overlevere det til (en autorisert representant for) Lenaoutlet.com. Dette er ikke nødvendig dersom Lenaoutlet.com har tilbudt å hente produktet selv. Forbrukeren har uansett overholdt returfristen dersom han returnerer produktet før angrefristen er utløpt.
  3 Forbrukeren returnerer produktet med alt medfølgende tilbehør, hvis rimelig mulig i original tilstand og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av Lenaoutlet.com.
  4 Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten ligger hos forbrukeren.
  5 Forbrukeren bærer de direkte kostnadene ved å returnere produktet. Dersom Lenaoutlet.com ikke har opplyst at forbrukeren må bære disse kostnadene eller dersom Lenaoutlet.com indikerer at de selv vil bære kostnadene, slipper forbrukeren å bære kostnadene for retur.
  6 Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for hel eller delvis levering av digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium, dersom:
  før leveringen har han ikke uttrykkelig samtykket til å begynne oppfyllelsen av avtalen før slutten av angrefristen;
  han ikke har erkjent at han mister angreretten ved å gi sitt samtykke; eller
  nl har ikke bekreftet denne uttalelsen fra forbrukeren.
  7 Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, vil alle tilleggsavtaler bli oppløst ved lov.


  Artikkel 9 – Forpliktelser til Lenaoutlet.com ved tilbaketrekking

  1 Hvis Lenaoutlet.com aktiverer varsel om angrerett fra forbrukeren elektronisk, vil den umiddelbart sende en bekreftelse på mottak etter å ha mottatt denne varslingen.
  2 NL vil refundere alle betalinger foretatt av forbrukeren, inkludert eventuelle leveringskostnader belastet av Lenaoutlet.com for det returnerte produktet, uten forsinkelse, men innen 14 (fjorten) dager etter dagen da forbrukeren varsler ham om tilbaketrekkingen. Med mindre Pulit tilbyr å hente produktet selv, kan han vente med refusjon til han har mottatt produktet eller til forbrukeren beviser at han har returnert produktet, avhengig av hva som er først.
  3 NL benytter samme betalingsmåte som forbrukeren brukte for refusjon, med mindre forbrukeren samtykker til en annen metode. Tilbakebetalingen er gratis for forbrukeren.
  4 Dersom forbrukeren har valgt en dyrere leveringsmåte enn den billigste standardleveringen, trenger ikke Lenaoutlet.com å dekke merkostnadene for den dyrere metoden.


  Artikkel 10 – Utelukkelse av angrerett

  Lenaoutlet.com kan ekskludere følgende produkter og tjenester fra angreretten, men kun dersom Lenaoutlet.com har gitt tydelig uttrykk for dette i tilbudet, i hvert fall i tide før avtaleinngåelse:

  1 Produkter eller tjenester hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som Lenaoutlet.com ikke har noen innflytelse over og som kan forekomme innenfor angrefristen;
  2 Avtaler inngått under offentlig auksjon. En offentlig auksjon er definert som en salgsmetode der produkter, digitalt innhold og/eller tjenester tilbys av Lenaoutlet.com til forbrukeren som er personlig tilstede eller har mulighet til å være personlig tilstede på auksjonen, under tilsyn av en auksjonarius. , og hvor den vellykkede budgiveren er forpliktet til å kjøpe produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene;
  3 Tjenesteavtaler, etter full utførelse av tjenesten, men bare hvis:
  - ytelsen har startet med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren; og
  - forbrukeren har erklært at han mister angreretten så snart Lenaoutlet.com har fullført avtalen;
  4 Tjenesteavtaler for levering av overnatting, hvis avtalen gir en bestemt dato eller periode for ytelsen og annet enn for boligformål, varetransport, bilutleietjenester og catering;
  5 Avtaler knyttet til fritidsaktiviteter, dersom avtalen gir en bestemt dato eller periode for gjennomføring;
  6 Produkter produsert i henhold til forbrukernes spesifikasjoner, som ikke er prefabrikkerte og som er produsert på grunnlag av et individuelt valg eller avgjørelse fra forbrukeren, eller som tydeligvis er beregnet på en bestemt person;
  7 Produkter som ødelegges raskt eller har begrenset holdbarhet;
  8 Forseglede produkter som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene og hvor forseglingen er brutt etter levering;
  9 Produkter som på grunn av sin natur er irreversibelt blandet med andre produkter etter levering;
  10 Alkoholholdige drikker, hvis pris ble avtalt ved avtaleinngåelsen, men levering av disse først kan skje etter 30 dager, og hvis faktiske verdi avhenger av svingninger i markedet som Lenaoutlet.com ikke har noen innflytelse over;
  11 Forseglet lyd-, videoopptak og dataprogramvare, hvis forsegling er brutt etter levering;
  12 Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnement på disse;
  13 Levering av digitalt innhold annet enn på et håndgripelig medium, men bare hvis:
  - ytelsen har startet med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren; og
  - forbrukeren har opplyst at han dermed mister angreretten.


  Artikkel 11 – Prisen

  1 I gyldighetsperioden angitt i tilbudet vil prisene på de tilbudte produktene og/eller tjenestene ikke økes, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.
  2 Uansett forrige avsnitt kan Lenaoutlet.com tilby produkter eller tjenester med variable priser, hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som Lenaoutlet.com ikke har noen innflytelse over. Dette ansvar for svingninger og at eventuelle priser er målpriser er oppgitt i tilbudet.
  3 Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.
  4 Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom Lenaoutlet.com har fastsatt dette og:
  - disse er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
  - Forbrukeren har rett til å heve avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.
  5 Prisene oppgitt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer mva.
  6 Spesielle ekstra fortollingskostnader og/eller importavgifter er ikke inkludert i prisen og er kundens ansvar.»


  Artikkel 12 – Overholdelse av avtale og tilleggsgaranti

  1 NL garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og lovbestemmelsene som eksisterer på datoen for avtaleinngåelsen og/eller offentlige forskrifter . Hvis avtalt, garanterer Lenaoutlet.com også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
  2 En tilleggsgaranti gitt av Lenaoutlet.com, dets leverandør, produsent eller importør begrenser aldri de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor Lenaoutlet.com under avtalen dersom Lenaoutlet.com har unnlatt å oppfylle sin del av avtalen.
  3 En tilleggsgaranti betyr enhver forpliktelse fra Lenaoutlet.com, dets leverandør, importør eller produsent der den gir forbrukeren visse rettigheter eller krav som går utover det han er juridisk forpliktet til å gjøre i tilfelle han har unnlatt å oppfylle sin del av kontrakten.avtalen.


  Artikkel 13 – Levering og utførelse

  1 NL vil utvise den største forsiktighet ved mottak og utførelse av bestillinger på produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
  2 Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har oppgitt til Lenaoutlet.com.
  3 Med hensyn til det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene og betingelsene, vil Lenaoutlet.com utføre aksepterte bestillinger raskt, men ikke senere enn innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en ordre ikke kan oppfylles eller kun delvis kan oppfylles, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å heve avtalen uten kostnader og har krav på eventuell erstatning.
  4 Etter oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil Lenaoutlet.com umiddelbart refundere beløpet betalt av forbrukeren.
  5 Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos Lenaoutlet.com inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd og gjort kjent for Lenaoutlet.com, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.


  Artikkel 14 – Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og forlengelse

  Avslutning:

  1 Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid og som strekker seg til ordinær levering av produkter eller tjenester til enhver tid.
  avbestille i henhold til avtalte avbestillingsregler og en oppsigelsesfrist på ikke mer enn én måned.

  2 Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til ordinær levering av produkter eller tjenester til enhver tid mot utløpet av den fastsatte varigheten, under hensyntagen til avtalte angreregler og en oppsigelsesfrist på ikke mer enn en måned.
  3 Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i de foregående ledd:
  + Avbryt når som helst og ikke være begrenset til å kansellere på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  + Avbryt minst på samme måte som disse avtalene ble inngått av ham;
  + Avbestill alltid med samme oppsigelsesfrist som Lenaoutlet.com har avtalt for seg selv.
  Utvidelse:

  1 En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.
  2 Uten hensyn til foregående ledd kan en avtale inngått for en bestemt periode stilltiende forlenges for en fastsatt periode på inntil tre måneder, dersom forbrukeren kan si opp denne utvidede avtalen mot slutten av forlengelsen med en oppsigelsesfrist på høyst en måned..
  3 En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter eller tjenester kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid kan si opp med en oppsigelsesfrist på høyst en måned .
  Varighet:

  1 Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rimelighet motsetter seg oppsigelse før utløpet av avtalt varighet. .


  Artikkel 15 – Betaling

  1 Med mindre annet er angitt i avtalen eller tilleggsbetingelsene, skal beløpene forbrukeren skylder betales innen 14 (fjorten) dager etter refleksjonsperiodens start, eller i mangel av refleksjonstid, innen 14 (fjorten) dager etter inngå avtalen. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne fristen dagen etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.
  2 Ved salg av produkter til forbrukere kan forbrukeren aldri forpliktes til å betale mer enn 50 % på forskudd i generelle vilkår. Dersom det er fastsatt forskuddsbetaling, kan forbrukeren ikke gjøre noen rettigheter gjeldende ved utførelse av den/de aktuelle bestillingen eller tjenesten(e) før avtalt forskuddsbetaling er utført.
  3 Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysninger som er oppgitt eller oppgitt til Lenaoutlet.com.
  4 Dersom forbrukeren ikke oppfyller sin(e) betalingsforpliktelse(r) i tide, etter at Lenaoutlet.com har informert ham om den forsinkede betalingen og Lenaoutlet.com har gitt forbrukeren en frist på 14 (fjorten) dager til fortsatt å oppfylle sine betalingsforpliktelser, etter manglende betaling innen denne 14-dagers perioden, vil det påløpe lovpålagte renter på det fortsatt skyldige beløpet, og Lenaoutlet.com har rett til å belaste de utenrettslige inkassokostnadene som påløper. Disse innkrevingskostnadene utgjør maksimalt: 15 % på utestående beløp opp til € 2500; 10 % på de neste € 2 500 og 5 % på de neste € 5 000 med et minimum på € 40. Lenaoutlet.com kan avvike fra oppgitte beløp og prosenter til fordel for forbrukeren.


  Artikkel 16 – Klagebehandling

  1 NL har en tilstrekkelig publisert klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
  2 Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til Lenaoutlet.com.nl innen rimelig tid etter at forbrukeren har oppdaget manglene.
  3 Klager sendt til Lenaoutlet.com vil bli besvart innen en periode på 14 (fjorten) dager fra datoen for mottak. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil Lenaoutlet.com svare innen 14 (fjorten) dager med en bekreftelse på mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.


  Artikkel 17 – Tvister

  Avtaler mellom Lenaoutlet.com og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, er utelukkende underlagt nederlandsk lov. Alle tvister som oppstår fra avtalen og/eller disse generelle vilkårene og betingelsene vil bli sendt til den kompetente domstolen i distriktet der Lenaoutlet.com har sitt kontor.


  Artikkel 18 – Ytterligere eller avvikende bestemmelser

  Ytterligere eller avvikende bestemmelser fra disse generelle vilkårene må ikke være til ugunst for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer.


  Bestill nå og dra nytte!

  Gratis frakt i dag og ekstra rabatt i Nederland og Belgia!

  Misfornøyd?

  Returner bestillingen din og få pengene tilbake umiddelbart.

  Spørsmål eller bemerkning?

  Vår kundeservice er tilgjengelig 24/7 for å hjelpe deg!